Skip to content

La nostra gestió de la qualitat és sinònim de nivell d’excel•lència

Barcelona, dilluns 11 de novembre 2016 – L’excel•lència d’una empresa es mesura pel nivell de qualitat que projecta durant el desenvolupament del seu treball i que tenen una incidència directa sobre el producte final o el servei ofert.

Es difícil projectar una imatge de qualitat al exterior si a nivell intern no existeix un control unificat.Per aconseguir aquesta imatge serà necessari utilitzar unes eines adaptades als nostres procediments que mesuren la qualitat del nostre treball i la dels altres.

La gestió de la qualitat es sinònim de nivell de excel•lència

Implantar unes exigències comunes de qualitat així com uns procediments amb les seves corresponents eines, resulta en un benefici cabdal per a la empresa:

1.- Garantint l’excel•lència.

2.- Aconseguint un control ràpid i eficaç sobre la feina feta.

3.- Anticipant per evitar errades siguin tècniques, econòmiques, etc.

4.- Detectant errades per trobar-ne l’origen.

5.- Aportant solucions comprovades que funcionin.

6.- Identificant ràpidament necessitats de millora en un àrea específica.

7.- Aconseguint fer transversal el nivell de qualitat entre filials o entre oficines de països diferents.

8.- Creant documents comuns a l’abast de tots els empleats.

9.- Implicacant els treballadors en el manteniment del nivell de qualitat.

10.- Augmentant la productivitat del equip.

A l’equip de Top Management s’integra una experta en gestió de Qualitat que es responsabilitza de mantenir i millorar l’excel•lència que els nostres clients saben que oferim.

Related Posts