CONSTRUCTION & PROJECT MANAGEMENT

Els serveis de Construction & Project Management són un suport tècnic de valor destacable que es requereix al llarg de l’extensa execució dels processos involucrats en un projecte de construcció.

L’objectiu d’una missió de Construction & Project Management és crear valor i evitar riscos coordinant i alineant les solucions constructives amb els objectius tècnics i financers establerts pel client.

Top Management planifica, gestiona i controla tots els recursos tècnics i financers que prenen part en totes i cadascuna de les fases de desenvolupament de qualsevol projecte com poden ser:

 • Planning de temps i costos (previsió i meritacions)
 • Avaluació i control de riscos
 • Control del projecte
 • Gestió de llicencies i autoritzacions / Aprovació del planning
 • Gestió de les ofertes de construcció i del procés de licitació
 • Control de costos al llarg de la construcció
 • Supervisió dels treballs / Gestió d’obra
 • Posada en funcionament i acceptació final

L’objectiu final és garantir terminis, costos i qualitat mitjançant la determinació realista dels objectius, tant per als terminis com per a les xifres d’inversió final.

L’equip de Top Management està format per experimentats professionals amb experiència pràctica en la industria de la construcció como ara: arquitectes, enginyers, construction managers, quantity surveyors, planificadors i experts en administració de contractes.

PROJECT MONITORING

Top Management Services

L’essència del Project Monitoring és proporcionar als clients informació objectiva que els permeti prendre decisions per garantir un procés de construcció fluid.

Es tracta de la revisió i realització d’informes periòdics del rendiment del projecte que poden tenir lloc en qualsevol fase del cicle vital d’un projecte des de la concepció passant per la construcció i la posta en funcionament. La missió d’un Project Monitor abasta des de l’avaluació del treball del director de construcció, dissenyador i contractistes fins al seguiment dels terminis i l’anàlisi dels costos.

Els serveis de project monitoring de Top Management encoratgen l’èxit del projecte mitjançant l’anticipació de problemes, l’identificació de contratemps i la recomanació de solucions que tenen en compte els objectius tècnics i financers establerts per el propietari/promotor/inquilí.

Els clients de Top Management es beneficien de les sòlides recomanacions tècniques i financeres suggerides pels equips de Project Monitoring que estan compostos por especialistes interns que són experts en aquests camps.

PROGRAM MANAGEMENT

Program Management és la gestió de diversos projectes al mateix temps i paral·lelament, des de la concepció fins al lliurament, millorant els terminis, el cost i la qualitat.

Els serveis integrals de Program Management de Top Management permeten al client mantenir múltiples projectes interrelacionats, sincronitzats, al mateix temps i dintre del pressupost. Top Management assisteix a promotors, propietaris, institucions financeres, companyies d’assegurances, etc. a reduir les incerteses i riscos dels seus programes capitals. Un Program Manager actua com un únic punt de gestió per a tot el procés de disseny i de construcció, optimitzant la supervisió, estalviant als clients temps i energia. Al mateix temps, estableixen i mantenen els estàndards de control de qualitat al llarg del procés i redueixen els problemes durant l’execució.

Els Program Managers de Top Management revisen tots els detalls del projecte, defineixen els objectius, planifiquen i prioritzen, gestionen i controlen el desenvolupament del projecte i identifiquen i solucionen problemes.

El nostre equip de professionals experimentats i grup tècnic treballen conjuntament amb el client per a definir, planificar, implementar i integrar tots els aspectes de cada projecte.

Els serveis de Program Management inclouen:

 • Aportar un únic punt de gestió al llarg de tot el procés de disseny i construcció
 • Desenvolupar un marc de treball per a diversos participants del projecte
 • Assistir a la selecció de professionals de l’àmbit del disseny, de l’enginyeria, dels assajos i de la inspecció
 • Maximitzar el planning inicial per a accelerar el procés constructiu
 • Gestionar el programming, planning, disseny i construcció
 • Servir com una extensió de la plantilla del client
 • Suggerir una varietat de sistemes de lliurament per al disseny i la construcció
 • Determinar i gestionar el pressupost i el planning
 • Aportar enginyeria de valor i anàlisi de costos
 • Preparar dossiers de licitació i gestionar-ne el procés
 • Establir i gestionar estàndards de control de qualitat
 • Proporcionar informes periòdics revisant l’estat de cada projecte
 • Proveir serveis tradicionals de gestió de construcció

Project Manager EXTERN

A TOP MANAGEMENT estimem que un Project Manager Extern és una extensió nostra i del client.

Un PM Extern forma part de l’equip tècnic del client però a més té l’avantatge de comptar amb l’experiència de TOP MANAGEMENT.

El nostre servei inclou:

 • Planificació, supervisió i control del programa
 • Desenvolupament i actualització del planning
 • Desenvolupament i seguiment del pressupost
 • Desenvolupament i gestió del disseny
 • Support en la licitació/ Desenvolupament de les peticions per oferir
 • Administració de contractes
 • Gestió del contractista
 • Estimació de costos
 • Enginyeria de valor
 • Control del projecte
 • Inspecció i comprovació
 • Gestió de peticions de canvi
 • Gestió de reclamacions
 • Resolució de disputes

Tenir un Project Manager Extern permet al client augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat durant un temps determinat que es pot ampliar si fos necessari.

PROJECT QUALITY, AUDIT & CONTROL

PROJECT QUALITY, AUDIT & CONTROL

TOP MANAGEMENT s’especialitza en els sectors logístic, industrial i comercial. A causa d’això som molt conscients de la necessitat de promoure el control de qualitat, especialment en solera i coberta, i per això incorporem experts en qualitat als nostres equips.

La solera és una part vital del procés constructiu ja que és l’eina de treball base per qualsevol activitat industrial, comercial o logística. Posseir una solera duradora i de baix manteniment es fonamental, així como realitzar-la bé des del principi ja que dur a terme reparacions sense aturar l’activitat és difícil i afecta a l’operativitat del magatzem. Per aquesta raó TOP MANAGEMENT inverteix tant de temps en controlar i auditar la qualitat.

Analitzem:

 • disseny e implantació de les juntes
 • disseny en detall
 • determinar la barreja de formigó
 • fibra d’acer quan aplicable

Monitoritzem el procés de realització de la solera.

La coberta també és una part important ja que les goteres, quan o si n’hi han, són una causa significativa de disputes entre inquilí i propietari. Per això, TOP MANAGEMENT ha desenvolupat un ampli sistema de control de qualitat.

Per a TOP MANAGEMENT la qualitat és un punt clau. Com a conseqüència, l’empresa ha creat una eina de qualitat que permet controlar i auditar tot el procés constructiu.

CAPITAL PROJECT MANAGEMENT

Aconsellar sobre la planificació, la gestió i el lliurament de Projectes individuals de gran escala per als sectors públics i privats.

Els projectes capitals són generalment complexos i involucren a moltes parts, riscos i desafiaments fet que suposa que definir el tipus de gobernança és crucial.

A la fase de disseny oferim:

 • Definició de les especificacions tècniques del projecte
 • Anàlisis de riscos
 • Estratègia de contractació

A la fase de contractació:

 • Selecció de contractistes
 • Documentació de licitació
 • Anàlisis i comparació de la licitació

A la fase de contracte:

 • Revisió del contracte
 • Anàlisis dels annexos tècnics

Durant la construcció:

 • Monitorització del procés

DUE DILIGENCE

Dur a terme una Due diligence pre-construcció / pre-adquisició abans de la compra de béns immobles és fonamental per poder avaluar riscos potencials i poder protegir els interessos tant del promotor / desenvolupador com durant el desenvolupament de qualsevol projecte empresarial.

Top Management pot ajudar amb:

 • La identificació de riscos, mitigant-los, especialment aquells inherents als processos d’adquisició d’un bé immoble.
 • Determinació de la naturalesa i extensió de tots els riscos tècnics d’un projecte.
 • Anàlisi dels riscos legals, de licitació, contractuals, de construcció, de qüestions operatives i de relació financera els que poden tenir influència sobre el valor d’un projecte.

Què és una Due Diligence Tècnica?

Cada projecte immobiliari comença amb la compravenda d’una propietat, un immoble, els quals en general són objectes de compravenda amb una alta complexitat i és per això que els promotors solen demanar assessorament divers: comercial / financer / legal.

Sempre caldrà una Due Diligence en la compravenda d’immobles i en Top Management som especialistes en la part de Due Diligence Tècnica:

 • Analitzem les condicions tècniques de l’objecte de compravenda, és a dir de l’immoble que es vol comprar.
 • Estudiem meticulosament l’objecte de compravenda.

Qualsevol empresa pot contractar aquest servei basant-se en les seves necessitats. A Top Management ens especialitzem en l’anomenada Technical Due Dilligence o Due Diligence Tècnica.

A partir d’aquí es diferencia entre:

– Immobles amb edificis existents (Brown Field)

– Parcel·les (Green Field) on no hi ha cap tipus de construcció.

La Due Diligence no només s’enfoca en la compravenda d’un edifici sinó en una anàlisi exhaustiva del conjunt de components del projecte immobiliari en la seva globalitat.

Cada vegada que fem l’estudi d’un immoble, analitzem i decidim si es pot construir alguna cosa nova o si es pot reutilitzar l’existent.

En aquest procés d’estudi, Top Management sempre té en compte la finalitat de l’immoble.

Els objectius d'una Technical Due Diligence

Els objectius d’una Technical Due Diligence són principalment els següents:

 • Avaluació sistemàtica i fonamentada per a l’obtenció d’una impressió objectiva de l’immoble.
 • Detecció i avaluació de possibles riscs en relació amb el projecte immobiliari previst.
 • Facilitació de la decisió de compra des d’un punt de vista tècnic.
 • Servir com a eina per al futur projecte immobiliari.

L’àmplia experiència que oferim posa un èmfasi molt especial i particular en els inconvenients, requisits i imprevistos que poden sorgir al llarg del procés.

En conseqüència, detectem des del principi els possibles riscos del projecte de construcció.

Les diferents etapes d'una Due Diligence Tècnica

A l’hora d’elaborar la Tecnical Due Diligence realitzem una anàlisi prèvia detallada en diferents fases:

 • Condicions físiques del terreny (topografia, composició, qualitats estructurals …)
 • Edificacions i instal·lacions existents (estat, defectes, manteniment, permisos i llicències …)
 • Normes i càrregues urbanístiques (ordenances d’aprofitament, plànols acústics i de trànsit …)
 • Infraestructures i accessos a serveis (sanejament, electricitat, aigua potable, telecomunicacions, gas …)
 • Medi ambient (contaminació, inundabilitat, arqueologia, explosius …)

A l’hora de fer la TDD, els nostres experts segueixen el següent procediment:

1. Realització de l’input amb el qual començar a desenvolupar l’estudi i que el qual aconseguiríem amb els següents punts:

 • Obtenció i anàlisi de documentació
 • Inspecció d’immoble (visual, amb equip topogràfic i geotècnic)
 • Consulta a autoritats o altres entitats

2. Anàlisi de la informació obtinguda

3. Comunicació del resultat que hem obtingut, output mitjançant dos passos:

o Lliurament d’un primer informe “red flag” que de forma comprimida:

 • Resumeix les avaluacions més importants.
 • Indica si hi ha més riscos, inconvenients i “red flags” (punts crítics a tenir en compte)

o Lliurament de l’informe final, un informe més extens que conté:

 • L’anàlisi amb una avaluació per capítol
 • Un full de resum d’avaluacion
 • Una avaluació final amb recomanacions
 • Un llistat dels documents analitzats
 • Un link als documents analitzats
 • L’informe fotogràfic

L’extensa experiència de Top Management en els camps comercial, terciari, logístic i industrial aporten una àmplia perspectiva que resulta molt útil a l’hora de fer front a les necessitats específiques d’un projecte.

QUANTITY SURVEYING / COST MANAGEMENT

El cost manager/quantity surveyor juga un paper clau en la gestió financera i de contractes en projectes de construcció ja que aporta estimacions precises de costos de construcció.

Les estimacions de pressupost i costos detallats es desenvolupen d’acord amb els protocols dels clients. El rol consultor d’un cost manager/quantity surveyor abasta des dels serveis de cost i consell per determinar un pressupost per poder iniciar un projecte, gestió de costos durant les fases de disseny i construcció, administració de contractes i fins a actuar com el Project manager del client per vigilar tot el procés constructiu.

Els serveis d’estimating de Top Management inclouen:

 • Preparació de pressupostos inicials i estimació anteriors a la licitació
 • Quantity take-offs
 • Preparació del pressupost del projecte/programa
 • Flux de tresoreria, modelatge i tendència
 • Estimació dels costos de l’enginyeria de valor
 • Anàlisis dels costos de construcció
 • Comprovació i anàlisis de les ofertes
 • Avaluació del progrés dels pagaments
 • Canviar estimacions i comprovacions de comandes
 • Cost per completar l’anàlisi
 • Comprovar estimacions
 • Quantificació en preparació per reclamacions

PROJECT VALUE ENGINEERING

L’enginyeria de valor resol problemes, identifica i elimina costos no desitjats al mateix temps que millora la funcionalitat i la qualitat del projecte.

L’objectiu és incrementar el valor dels productes satisfent els requisits de rendiment al cost més baix possible. En construcció això implica prendre en consideració la disponibilitat dels materials, els mètodes constructius, el transport, les limitacions o restriccions de l’obra, el planning i l’organització, els costos, els beneficis, etc. Avantatges que poden dur-se a terme mentre es millora la qualitat i es redueix l’impacte mediambiental.

L’enginyeria de valor comença amb el disseny del projecte on les avantatges poden ser més importants i continua al llarg de tot el procés constructiu.

L’enginyeria de valor implica:

 • Identificar els elements principals d’un producte, servei o projecte.
 • Analitzar les funcions d’aquets elements.
 • Desenvolupar solucions alternatives per lliurar aquestes funciones.
 • Avaluar soluciones alternatives.
 • Assignar costos a les solucions alternatives.
 • Desenvolupar amb més detall les alternatives amb major probabilitat d’èxit.

TESTING & COMMISSIONING

La comprovació i la posada en marxa és un procés de verificació que es duu a terme després de la instal·lació dels sistemes mecànic, de fontaneria, elèctric, de prevenció i detecció de incendis i de seguretat.

És un procés necessari per constatar la conformitat de la instal·lació amb les especificacions i el seu funcionament. La posada en marxa de l’immoble és un procés de qualitat imprescindible pel lliurament del projecte.

Aquest procés involucra a un equip des del pre-disseny que:

 • desenvolupa els requisits del projecte del client
 • determina l’abast i planifica la posada en marxa
 • revisa els documents i checklists de disseny per complir els requisits del projecte del client
 • desenvolupa checklists i verifica una mostra dels checklists de construcció
 • localitza necessitats de formació i avalua la formació rebuda dels contractistes
 • presencia i verifica les probes de la fase de construcció
 • visita periòdicament l’obra durant la fase de construcció
 • realitza comprovacions funcionals a mesura que s’acaba el projecte