COM FER UN INFORME PER A UNA ENTITAT FINANCERA

A l’hora d’analitzar la part econòmica d’una obra existent, cal tenir en compte un element molt important al món de la construcció que ens pot portar a assolir la tasca amb èxit: ens referim a les xifres econòmiques, específicament el pressupost i el finançament.

Aquestes dues parts, la majoria de vegades, marquen una part determinant en la presa de decisions, i és una de les fases més complexes d’una obra; és per això que els Monitoring Financers en obres de construcció estan prenent tanta rellevància i importància en aquests darrers anys.

Un Monitoring Financer és una auditoria fiscal, normalment destinada i encarregada per empreses financeres que aporten el capital complet o part d’aquest per emprendre una obra de construcció.

És un treball de recerca, que ajuda aquestes parts involucrades al projecte a prendre decisions. Aquest document té com a finalitat aportar una visió general de l’estat de l’obra i de la seva viabilitat, així mateix, durant el transcurs de l’obra, permet donar a conèixer a l’inversor la inversió realitzada fins ara i la previsió de fons necessaris per emprendre els treballs amb èxit. Per aquest motiu cal que es realitzi de forma realista i objectiva, contractant normalment empreses especialitzades i alienes a les parts (promotor, constructora i entitat financera).

L’estructura i l’estil d’aquests Monitoring Financers pot variar, però els elements essencials del document s’han d’incloure a l’anàlisi, aquests solen ser:

– Fase prèvia de recopilació de dades

– Introducció que mostri els antecedents del projecte.

– Planificació i desenvolupament de les obres.

– Cost del desenvolupament i viabilitat econòmica.

– Conclusions.

La fase prèvia de recopilació de dades és només el començament. Per dur-la a terme, cal conèixer la ubicació de les obres, el projecte executiu, les parts que el portaran a terme, la planificació de les obres, si hi ha circumstàncies especials relatives a afeccions de la parcel·la (servituds, geologia de la zona, arqueologia…). En general podem dir que com més fonts d’informació tinguem, més gran serà la possibilitat de fer un Monitoring Financer complet i que es tradueixi en un coneixement clar per a l’Inversor.

A més d’aquesta part prèvia de recopilació de dades, és essencial que tant la propietat com l’empresa constructora atorguin l’accés complet a la gestió econòmica de l’obra durant tot el procés d’execució, facilitant pressupostos, contractes, certificacions, ordres de canvi i altra documentació que permeti tenir una visió clara de la salut econòmica i viabilitat d’aquesta. L’accés a aquesta informació permetrà tenir coneixement dels registres de flux i on s’estan gastant en cada moment els diners.

Un cop s’aborda la redacció de l’informe de Monitoring Financer, en els primers apartats se sol fer un resum del projecte constructiu, d’una forma genèrica i sense gaires tecnicismes, penseu que moltes vegades l’inversor o l’entitat financera per a la qual va destinada el nostre informe, es dedica al finançament i no a la construcció. En aquest apartat també s’hi inclouen les dades del promotor, la constructora principal i subcontractes, els organismes oficials com Ajuntaments amb les seves regulacions per a la llicència d’obra, les assegurances implicades durant i després de l’execució de l’obra, entre d’altres.

Entrant ja en matèria, el següent apartat important a incloure és la planificació i el desenvolupament de l’obra. En tot moment hem de conèixer la planificació d’obres acordada per ambdues parts i reflectida en el contracte. És important conèixer i tenir clares les principals fites tant de projecte com de les obres, sense oblidar els tràmits addicionals que se solen necessitar per a una correcta recepció de l’edifici, com poden ser certificats finals d’obra, visites dels tècnics de l’Ajuntament, sol·licitud de escomeses de serveis essencials (llum, gas, aigua, sanejament…), sol·licitud de llicència de primera ocupació, etc. Totes aquestes deuen quedar perfectament estudiades i reflectides en la planificació. Això ens evitarà endarreriments inesperats que immediatament es tradueixen en costos addicionals per al promotor i per tant per a l’inversor.

Per a l’apartat de costos i viabilitat econòmica és important que tots els costos associats a l’obra vinguin reflectits al corresponent contracte entre promotor i constructora, així com conèixer el tipus de contracte sobre el qual es basarà el desenvolupament dels treballs. No és objectiu d’aquest article descriure cadascuna d’aquestes fórmules, però sí que podem esmentar els diferents tipus de contracte ordenats de menor a major risc per al promotor: Contracte clau en mà, Contracte a mesurament tancat, Contracte a mesurament obert, Contracte a llibres oberts o per administració i, finalment, contracte per lots.

Normalment, l’informe de Monitoring Financer se sol dividir en petits informes mensuals que descriuen l’estat econòmic de les obres en cada mes, se sol acompanyar de taules i gràfiques on es reflecteix el certificat fins a la data i la previsió dels propers mesos. També s’ha de fer esment a les ordres de canvi i el seu cost en cas que n’hi hagi. És aquest apartat on l’inversor pot veure en quin capítol de l’obra concret s’estan invertint els diners i tenir una visió futura de l’estat del finançament per poder fer la seva pròpia previsió de fons.

Finalment, és molt aconsellable incloure un petit apartat de conclusions, en què es reflecteixi de forma gràfica (normalment per codi de colors) si cadascun dels apartats que s’han inclòs a l’informe compleixen o no amb els requisits exigits o si tenim algun apartat que requereixi alguna acció immediata per alguna de les parts implicades.

Per descomptat, tots aquests passos o consells sobre els Monitoring Financers són teòrics. A la pràctica, cada obra, cada promotor i cada entitat financera és diferent i pot tenir necessitats diametralment oposades. Però sempre que seguim un rigor exquisit a la nostra feina i presentem un informe breu, complet i comprensible, tot encaixarà i haurem complert el nostre objectiu.

Jesus Ramos

Project Manager | Top Management Group

El Project Monitoring, una qüestió de passió.

Si jo mai considerés invertir en la construcció, cercaria ajuda peti qui peti. De fet, vull creure que la majoria d’inversors s’envolten dels millors assessors per dur a terme un negoci d’aquestes característiques. N’hi ha prou amb què un amic em recomanés un professional amb bones referències? Potser hi confiaria, però no pas amb total seguretat. M’agradaria trobar algú seriós i rigorós, un suport tècnic, un enllaç entre els diferents actors que em garantís la gestió sencera del projecte, si fa o no fa, que s’encarregués de gairebé tot. Existeixen aitals agents?

Pregunto, navego per la xarxa, m’informo, llegeixo en un web que la dita professió s’anomena “Assistència en la gestió de projectes” o Project Monitoring. Entesos, ho començo a veure clar.

Amb tot, el primer neguit que m’assalta està relacionat amb l’adquisició mateixa del terreny, ni tan sols estic segur de si compro bé o malament. Em relaxo tanmateix, aprenc que això es fa durant la Due Diligence, o sigui que el Project Manager coordina i gestiona el projecte des de bon començament. Després, m’acompanyarà en la fase de viabilitat, a l’hora de designar el promotor, i des de la posada en marxa de l’operació fins als darrers serrells de l’obra, inclosa una llista de revisions exhaustives. Tot plegat, arrodonit amb la conformitat de la recepció definitiva. Som-hi.

N’aprenc més, descobreixo que el meu assistent filarà prim: consultarà les empreses implicades i en farà un seguiment, analitzarà els documents d’estudi, d’execució, el DOE, i els financers (ofertes globals, cotitzacions, feines addicionals…), i verificarà els plans d’execució i els documents contractuals. Fins i tot farà un seguiment dels expedients administratius i participarà en les reunions amb les autoritats municipals, des de la fase de disseny fins a l’obtenció dels permisos que calguin.

Tot rutlla, m’hi poso a fons, agafo el mòbil i truco a diverses empreses del ram per sondejar el mercat. Ara bé, passada una estona, no és pas or tot el que lluu, les promeses inicials quant a la tasca dels Project Managers no les veig enlloc. Just abans de claudicar si més no, trobo un interlocutor pacient que m’atén i sembla comprendre els meus requeriments, aquesta vegada és una veu femenina que em fa preguntes escaients, m’escolta, la conversa s’esdevé fluida i profitosa. Ella és una Assistent en la gestió de projectes i em detalla les responsabilitats que té com a mitjancera: és cabdal fer anàlisis correctes, establir una relació de confiança amb mi i amb els actors de l’obra, transmetre la informació a temps, conèixer el projecte millor que jo mateix, i saber llegir les meves necessitats. M’enlluerna aquest darrer punt. La deixo enraonar, domina la seva feina i sap què diu, sobretot en relació als reptes de les noves missions de Project Monitoring:

— És cabdal saber adaptar-se als nous desenvolupaments tècnics constructius, als horaris cada cop més ajustats, als nous tipus d’edificació (Darrer Quilòmetre, per exemple), i anticipar els entrebancs administratius en especial quant a la vessant ambiental, o en aquells que apareguin durant l’obra.

M’engresco perquè l’entesa funciona, però continuo tenint dubtes:

— Quins son els beneficis de contractar un intermediari?

La resposta m’arriba com una bafarada d’esperança, l’experta em fa cinc cèntims dels arguments a favor, el mot clau essent: “avantatges”

— D’una banda, avantatges tècnics pel mer fet d’anticipar solucions constructives i adaptar el projecte a temps i, de l’altra, avantatges financers gràcies a l’anàlisi tècnic i econòmic de les ofertes que us permetran d’identificar les despeses addicionals i fer front a qualsevol negociació sense neguits. També us garantim el correcte esdevenir de l’operació quant a la part administrativa, sobretot a l’hora d’obtenir tot el reguitzell d’autoritzacions necessàries; sense oblidar d’identificar les desviacions que puguin sorgir en relació a la planificació o als errors de la mà d’obra, i mirar d’endreçar-los amb solucions escaients.

La meva curiositat creix, m’atrau la professionalitat i l’agilitat mental de la Project Manager, la seva passió s’encomana. M’obro, continuo enraonant, si bé ambdós ens adonem que la cosa va per llarg. Decidim quedar.

L’endemà ens trobem al centre de París, al carrer Faubourg Poissonière 136, un cafè força acollidor, “molt hygge” com diu el cambrer danès. Es presenta ella i TOP MANAGEMENT, l’enginyeria internacional per la qual treballa, especialitzada en la gestió de projectes de disseny i de construcció, ja siguin industrials, logístics, comercials o d’oficines. Demano un espresso:

— Quins són els projectes més importants de Project Monitoring que heu completat darrerament?

— Un d’espectacular seria el de Carrefour, a Poupry, de 130.000 m², però també en destacaria un de tècnic, una nau de fred de 35.000 m² a Lens.

La conversa transcorre encalmada, ella m’explica la metodologia que empren a TOP MANAGEMENT, la seva manera de fer i allò que els diferencia: primer analitzen els problemes que hi puguin sorgir a l’obra des d’abans mateix de plantejar-la i, amb aquest estudi previ completat, envien un informe al client i l’ajuden a prendre una decisió final; aleshores s’esdevenen innombrables converses telefòniques, reunions setmanals, bimestrals i mensuals, memòries periòdiques per email, seguiment de documents de tota mena… la tallo i li demano detalls més concrets de l’empresa. Ella sembla encantada:

— TOP MANAGEMENT gaudeix d’un coneixement global del sector logístic de fa deu anys, a banda de tenir un equip d’experts força especialitzats, amb una capacitat de reacció davant els entrebancs envejable per la pròpia versatilitat dels professionals que hi treballem. Tot això en diferents idiomes: sabeu que segons el tipus i on es faci l’obra, canvia completament la manera de treballar?

— Jo pateixo pels meus diners…

— Abans, la majoria de naus es construïen en “blanc”, és a dir sense un llogater definit, fet que reduïa les especificitats pròpies d’un edifici i l’estandarditzava, però això ha canviat, ara el llogater imposa els seus designis de manera que l’obra es complica, s’encareix, però alhora és més segura. Cal doncs trobar un client final… em segueix?

— Et seguiria fins a la fi del món!

Promoció immobiliària + Project Management = Èxit

Barcelona, dilluns 12 de decembre 2016A TOP MANAGEMENT creiem fermament en la importància del Project Management per portar a terme una operació immobiliària amb èxit.

Promoció immobiliària + Project Management = Èxit

El Project Manager coneix els riscos que comporta aquest tipus d’operació per a qualsevol inversor i és conscient dels aspectes mes crítics, como poden ser l’adquisició d’un terrenyo/immoble existent o la firma d’un acord d’arrendament.

Si està present des d’un inici o des d’una etapa primerenca en aquests projectes, el seu suport es inestimable. Com?

 • Localitzant i avaluant els riscos per aconseguir una major transparència.
 • Ajudant a reduir possibles entrebancs per garantir l’èxit dels projectes immobiliaris.
 • Realitzant tràmits amb els organismes oficials per veure si el projecte és factible.
 • Realitzant estudis de viabilitat per optimitzar el disseny tot indicant les despeses de construcció.
 • Aportant solucions tècniques que satisfacin les parts involucrades.
 • Determinant els criteris tècnics per poder unificar els requeriments de les parts involucrades.
 • Elaborant el descriptiu tècnic que s’annexarà al contracte de lloguer.

El Project Manager aporta la seva experiència durant tot el procés per evitar possibles contratempsajudant a obtenir les qualitats previstes i controlant estrictament el pressuposto de l’obra.

A banda, el seu suport és cabdal en la gestió del projecte a causa de la complexitat que l’elevat número d’actors suposa. Pot convertir-se en imprescindible per evitar conflictes entre els propietaris del sòlels inquilins, els bancs, les autoritats o els constructors.

La tasca d’un Project Manager és la de fer més transparent un projecte complex, vetllar pels interessos del seu client i alhora coordinar altres actors i/o empreses que defensen els seus propis interessos.

TOP MANAGEMENT S.L.

Empresa jove que compta amb un equip altament professional i experimentat en el sector comercial, industrial i logístic i que ofereix serveis d’enginyeria, assessorament tècnic i consulting. Es caracteritza per garantir una immillorable gestió integral d’un projecte concret, tant pel que fa a les despeses, a la qualitat, com als terminis, focalitzada en aportar solucions, ja siguin de compromís mediambiental o d’un altre caire, evitant així situacions crítiques que poden alentir el projecte. Una mostra de la bona feina dels nostres Project Managers és la confiança que dipositen en ells els nostres clients, no només contractant-los per d’altres missions, sinó també recomanant-los a tercers.

info@topmgroup.com www.topmgroup.com

La nostra gestió de la qualitat és sinònim de nivell d’excel•lència

Barcelona, dilluns 11 de novembre 2016 – L’excel•lència d’una empresa es mesura pel nivell de qualitat que projecta durant el desenvolupament del seu treball i que tenen una incidència directa sobre el producte final o el servei ofert.

Es difícil projectar una imatge de qualitat al exterior si a nivell intern no existeix un control unificat.Per aconseguir aquesta imatge serà necessari utilitzar unes eines adaptades als nostres procediments que mesuren la qualitat del nostre treball i la dels altres.

La gestió de la qualitat es sinònim de nivell de excel•lència

Implantar unes exigències comunes de qualitat així com uns procediments amb les seves corresponents eines, resulta en un benefici cabdal per a la empresa:

1.- Garantint l’excel•lència.

2.- Aconseguint un control ràpid i eficaç sobre la feina feta.

3.- Anticipant per evitar errades siguin tècniques, econòmiques, etc.

4.- Detectant errades per trobar-ne l’origen.

5.- Aportant solucions comprovades que funcionin.

6.- Identificant ràpidament necessitats de millora en un àrea específica.

7.- Aconseguint fer transversal el nivell de qualitat entre filials o entre oficines de països diferents.

8.- Creant documents comuns a l’abast de tots els empleats.

9.- Implicacant els treballadors en el manteniment del nivell de qualitat.

10.- Augmentant la productivitat del equip.

A l’equip de Top Management s’integra una experta en gestió de Qualitat que es responsabilitza de mantenir i millorar l’excel•lència que els nostres clients saben que oferim.

Sistemes de certificació d’edificis sostenibles (LEED, BREEAM, HQE)

Barcelona, dijous 27 d’octubre 2016 

Les constructores són responsables d’aproximadament el 30% del consum de carburants fòssils, a banda de produir un elevat nombre de residus de tota mena. Per controlar això, existeixen un seguit de sistemes de certificació d’edificis sostenibles.

Les certificacions son instruments que ens permeten mesurar l’impacte mediambiental tant d’edificis existents como de futures construccions. L’objectiu d’aquestes certificacions és:

 • Reduir l’impacte ambiental dels edificis.
 • Implantar una etiqueta ecològica reconeguda.
 • Realitzar una comparativa pública entre edificis.
 • Establir criteris i estàndars més exigents que la pròpia legislació vigent.
 • Fomentar la innovació tecnològica en el sector de la construcció.
 • Estimular la demanda d’edificis sostenibles.
 • Dotar les empreses d’un òrgan intern que vetlli per les millores en matèria de responsabilitat social corporativa.

Sistemes de certificació d’edificis sostenibles

Existeixen mètodes diferents, però els més importants són:

 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) d’origen nord-americà, avalua l’impacte mediambiental d’una construcció, el consum d’aigua, l’eficàcia energètica, l’elecció dels materials emprats, la qualitat mediambiental dels interiors i d’innovació. Les tipologies de construcció inclouen – però no es limiten a – oficines, edificis institucionals, botigues o comerços, hotels i habitatges residencials de quatre o mes pisos habitables. LEED és la més estesa a nivell mundial. La certificació que s’aconsegueix es l’USGBC i les diferents etiquetes d’avaluació son Silver, Gold i Platinum.
 • BREEAM (Building Research Establishment Environnemental Assessment) mètode d’origen anglès. S’avalua el sistema de gestió, l’energia, la salut, la pol•lució, el transport, l’ocupació del sòl, la biodiversitat, els materials i l’aigua. Aquest és el sistema més antic. La certificació es la BRE Global i les diferents etiquetes d’avaluació son Pass, Good, Very good i Excellent.

A Top Management disposem d’un departament mediambiental que inclou personal qualificat per assessorar sobre BREEAM, LEED i també HQE.

Sistemes d’emmagatzematge de documentació en paper

Barcelona, dimarts 20 de septembre 2016– Avui dia és molt habitual externalitzar l’emmagatzematge de documentació de empresa. El principal benefici de subcontractar aquests serveis és reduir costos, ja que l’espai de magatzematge és un recurs que no resulta barat. Els usuaris de les empreses que presten aquests serveis són molt variats, des de hospitals fins a bufets d’advocats, la qual cosa implica que varien les característiques de la documentació arxivada. En funció d’aquestes característiques s’haurà de utilitzar un o un altre o la combinació de diversos sistemes de magatzematge per a arxiu de paper.

Sistemes d’emmagatzematge de documentació en paper

Els principals sistemes són els següents:

Sistema catwalk: consisteix en un sistema de magatzematge de diversos nivells. Aquest sistema és per a arxius amb un índex alt de consulta ja que permet consultar-los amb rapidesa. Els empleats poden accedir als arxius sense necessitat de mitjans auxiliars la qual cosa implica que en un mateix passadís poden treballar diversos alhora. Es caracteritza per tenir passadissos estrets.

Sistema man-up: consisteix en un sistema de prestatgeries ininterromput fins al sostre. La forma d’accedir als arxius és a través de carretons recull-comandes. Està pensat per a arxius semiactius i es caracteritza pels seus passadissos estrets pel que optimitza millor l’espai de magatzematge.

Sistema pallet rack: és el típic sistema de prestatgeries de magatzematge de palets pel qual és necessari un carretó elevador. Se sol utilitzar per a documentació inactiva.

Sistema vault: consisteix en una habitació tancada dotada d’un fort sistema de seguretat així com un sistema de detecció i protecció contra incendis que no acostuma a ser per aigua sinó per gas per evitar la destrucció del material emmagatzemat. Aquest sistema està pensat per emmagatzemar material considerat molt valuós.

Tots aquests sistemes es poden realitzar amb components de prestatgeries estàndard així com amb components fets a mida.

Entre els clients de Top Management es poden trobar empreses de gestió de documents pels quals ha realitzat des de la construcció de una nau nova fins a ampliacions de magatzem. El resultat d’aquest treball és que tot l’equip de Top Management posseeix un know-how important en totes les fases d’un projecte d’aquest tipus. Els Project Managers poden realitzar missions de coordinació de projecte en les quals s’inclourien licitació, contractació, preparació i seguiment d’obra i lliurament final. Així mateix estan habituats a coordinar amb el departament de bombers, ministeris, ajuntaments, inquilins i propietaris tot el procés, atenent els requisits de totes les parts i buscant solucions quan sorgeixen problemes o hi ha interessos confrontats. També posseeixen àmplia experiència en l’aplicació conjunta de normatives locals i les estàndards del client. Tot això fa de Top Management un gran aliat per portar a terme aquest tipus de projectes.

 

TOP MANAGEMENT S.L.

Empresa jove que compta amb un equip altament professional i experimentat en el sector comercial, industrial i logístic i que ofereix serveis de enginyeria, assessorament tècnic i consulting. Es caracteritza per garantir una immillorable direcció integral de projecte tant de costos com de qualitat i de terminis i per aportar solucions, ja siguin de compromís mediambiental o d’un altra índole, evitant així situacions crítiques que poden alentir el projecte. Mostra del seu gran treball és la confiança que dipositen en ells els seus clients no només tornant a confiar-los-hi missions però també recomanant-los.

¿Ampliació, acondicionament o construcció nova?

Barcelona, dimecres 31 d’agost 2016 – ¿Ampliar, acondicionar o construir? Aquesta es la pregunta a la que molts empresaris o directius s’enfronten en algun moment de la seva vida professional. Comptar amb ajuda externa especialitzada assegura l’èxit de l’elecció ja que n’hi han molts factors a tenir en compta que desconeixen les persones que han de prendre la decisió.

Top Management, como enginyeria i consultoria, ofereix aquests servis, no solsamènt avaluant les opcions exposades pel client sinó també aportant solucions o variants noves que s’adaptin a les seves necessitats. L’experiència, implicació i versatilitat de tot l’equip de Top Management els fa un aliat essencial.

Abans de prendre qualsevol decisió, es important conèixer la raó por la que ha sorgit la necessitat de mes espai i també definir que es lo que es vol aconseguir amb l’increment d’espai: una millor optimització de l’espai, una millor Distribución, augmentar l’àrea d’emmagatzematge, implementar una nova forma de treball (magatzem mes automatitzat, incorporació de noves tecnologies, nou procés per incrementar la productivitat de l’empresa, etc.).

¿Ampliació, acondicionament o construcció nova?

Existeixen diverses opcions per augmentar l’espai, amb mes o menys cost i per tant, de mes o menys guany d’espai:

1.- Acondicionament de la nau actual

 • Avantatges: permet optimitzar l’espai, actualitzar les instal•lacions, adaptar la nau a les necessitats actuals invertint menys diners i amb un termini mes curt.
 • Desavantatges: es guanya menys espai i es por arribar a interrompre l’activitat .

2.- Ampliació

 • Avantatges: permet augmentar la superfície del magatzem i/o oficines sense interrompre el desenvolupament de l’activitat. El termini i la inversió no son tan importants como a una construcció nova.
 • Desavantatges: s’ha de disposar de reserva de sòl per ampliar l’edifici.

3.- Acondicionar una nau on encara no s’està desenvolupant la seva activitat

 • Avantatges: permet dissenyar l’espai per un us específic amb una inversió i un termini menor que el de una construcció nova.
 • Desavantatges: es necessari fer una due diligence abans de prendre-la en consideració i haurem d’adaptar-nos a les dimensions existents.

4.- Construcció nova

 • Avantatges: permet dissenyar una nau 100% optima pel seu us específic, escollir una bona ubicació, etc. L’activitat no es veu perjudicada per l’execució del treballs.
 • Desavantatges: l’inversió i el termini son es mes importants.

Un cop decidida l’opció, es important portar a terme el projecte to seguint el pressupost, termini i la qualitat exigida, per això la figura d’un Project Manager o un Project Monitor ens pot ajudar molt.

Top Management: un gran suport per a promotors

Barcelona, divendres 15 de juliol de 2016 – Top Management com a proveïdor de serveis de Project Management, Project Monitoring i Assessoria Tècnica és un gran suport per a promotors en el desenvolupament dels seus projectes. Exemple d’això és la col•laboració desenvolupada amb Concerto European Developer per al desenvolupament del parc logístic Gaserans a Sant Feliu de Buixalleu, Girona.

Top Management va començar a treballar en aquest projecte al gener de 2012 amb una missió d’assessorament tècnic per assistir al seu client en la recerca d’un inquilí per a la nau que tenien previst construir. Aquesta primera missió va consistir en:

 • L’adaptació del concepte inicial de l’edifici als requeriments específics del futur inquilí.
 • La preparació d’un dossier avantprojecte específic per al futur inquilí.
 • Acompanyar al client a les reunions amb el futur inquilí per aportar solucions tècniques que satisfessin a ambdues parts.

Un cop signat el contracte amb l’inquilí, Concerto European Developer va contractar a Top Management per realitzar una missió de Project Monitoring en les fases de concepció, sol • licitud de permís de construcció i elaboració del dossier de licitació. Ja concloses aquestes fases es va continuar amb la missió per al seguiment de la preparació d’obra, construcció i lliurament de la nau que va incloure el següent:

 • Estudi del conjunt dels elements del dossier tècnic.
 • Coordinació entre el llogater i la constructora.
 • Seguiment d’escomeses.
 • Preparació de l’inici d’obra.
 • Seguiment del coordinador de seguretat i salut a l’obra.
 • Control de qualitat de l’obra.
 • Control del planning.
 • Anàlisi i seguiment de les peticions modificatives de l’inquilí o de les empreses.
 • Seguiment de l’oficina de control tècnic i de les seves notificacions.
 • Reunió periòdica amb l’empresa de construcció.
 • Reporting global del projecte amb el client.
 • Seguiment de la recepció definitiva de l’obra.

La construcció de la nau de 12.000m2 va començar al gener de 2014 i ha estat lliurada a l’octubre d’aquest any.

Concerto European Developer és líder en el sector inmologístic a França i expert en aportar solucions globals adaptades a les necessitats dels grans operadors i usuaris del sector logístic. A Espanya compta ja amb enclavaments a la Bisbal del Penedès, Azuqueca de Henares i Alcalá de Henares.

TOP MANAGEMENT S.L.

Empresa jove que compte amb un equip altament professional i experimentat en el sector comercial, industrial i logístic i que ofereix serveis de enginyeria, assessorament tècnic i consulting. Es caracteritza per garantir una immillorable direcció integral de projecte tant de costos como de qualitat i de terminis i per aportar solucions, ja siguin de compromís mediambiental o d’un altre índole, així evitant situacions crítiques que poden alentir el projecte. Mostra del seu gran treball es la confiança que dipositen en ells els seus clients no nomes tornant a confiar-los-hi missions sinó també recomanant-los.

Nou departament d’ESTIMATING

Barcelona, dilluns 24 de novembre de 2014 – Top Management ha ampliat els seus serveis creant un nou departament: Estimating.

Top Management es caracteritza per optimitzar costos i terminis de construcció. Per això ha volgut potenciar encara mes aquest punt fort amb la creació d’un departament que té com a política la cultura de l’optimització. Estimating quantifica i estima el cost d’un projecte al llarg de totes les seves fases. Per això disposa de personal amb un coneixement exhaustiu dels participants i dels preus pràctics que aportaran independència i transparència.

El departament d’estimating desenvolupa les seves activitats no solsamènt en els sectors tradicionals de Top Management sinó també en: vivendes, edificis públics, edificis terciaris, hostaleria i drives.

Des de la seva creació Top Estimating ja ha estudiat 350.000m2 d’edificis estant el 50% dels projectes a França i la resta sent internacionals.

Entre ells podríem destacar els següents:

 • França – Projecte de compra d’un terreny: due diligence tècnic i econòmic, estimació del pressupost dels treballs i verificació del estudi de viabilitat econòmica de l’operació immobiliària.
 • Marroc – Projecte de construcció d’un polígon industrial: Estudi pressupostari, determinació del planning de treballs i nota descriptiva en fase de projecte basic.

El director d’aquest departament es Josselin Filloux qui té mes de 14 anys d’experiència en aquest camp. Ha treballat tant a constructores, como poden ser el grup GSE o ABCD, como a empreses especialitzades en la gestió de projectes i l’economia de la construcció como poden ser SCB economie (Societe de Conseils Economiques et Techniques en Urbanisme et Bâtiment) o MDETC.

Les seves dades de contacte son:
Tel: +33 4 84 51 03 28
Mobile: +33 624 858 853
Email: JF@topmgroup.com
Linkedin

L’arqueologia preventiva una eina útil

Barcelona, dimarts 14 de juny 2016 – Molts son els que recorden aquella obra que va estar parada durant bastant temps degut al descobriment de restes arqueològiques. Aquestes experiències negatives son las que constitueixen el punt de vista de la majoria de participants en un projecte de construcció respecte a l’arqueologia.

Des de Top Management volem aportar un altre punt de vista: un estudi arqueològic preventiu hauria de forma part del procediment habitual d’avaluació d’un terreny com ja ho son el estudi geotècnic o el estudi topogràfic ja que pot significar un estalvi considerable de diners i temps.

L’objectiu d’aquests estudis es esbrinar si hi ha potencial de presencia de restes arqueològiques al terreny. El procediment per realitzar un diagnòstic es el següent:

1.- Realitzar una consulta de la carta arqueològica i paleontològica de la zona.

2.- Analitzar la bibliografia existent sobre intervencions arqueològiques o paleontològiques de la zona.

3.- Superposar el nostre projecte de construcció a la cartografia geològica, històrica i fotogràfica.

Un cop arribat a aquest punt potser ja hem obtingut un diagnòstic positiu, es a dir, que el terreny presenta un elevat potencial d’albergar elements arqueològics o paleontològics.

Si, d’altre banda, el diagnòstic no el suficientment concloent hi ha un últim pas que es pot realitzar per obtenir un resultat definitiu.

4.- Explorar el terreny per localitzar vestigis de antics assentaments.

Un estudi preventiu pot:

 • Evitar la compra de un terreny que pot albergar restes arqueològiques.
 • Fer possible concebre amb antelació un planning d’obra on l’estudi arqueològic no alteri el ritme de construcció.
 • Crear una oportunitat per adaptar/concebre el projecte per evitar la zona afectada o canviar el mètode de construcció, demolició o cimentació.


TOP MANAGEMENT S.L.

Empresa jove que compte amb un equip altament professional i experimentat en el sector comercial, industrial i logístic i que ofereix serveis de enginyeria, assessorament tècnic i consulting. Es caracteritza per garantir una immillorable direcció integral de projecte tant de costos como de qualitat i de terminis i per aportar solucions, ja siguin de compromís mediambiental o d’un altre índole, així evitant situacions crítiques que poden alentir el projecte. Mostra del seu gran treball es la confiança que dipositen en ells els seus clients no nomes tornant a confiar-los-hi missions sinó també recomanant-los.

info@topmgroup.com www.topmgroup.com